Vietnam – Itinerary

*To Search for Tour Code:  [Ctrl+F] & type tour code  /   Mac user: [Command+F] & type tour code.

DOC PDF
Nha Trang
5D4N Nha Trang / Dalat Tour VCD

Danang
5D4N Danang / Hoi An / Mt.Bana / Hue VDG
6D5N Danang / Hoi An / My Son / Mt.Bana / Hue VDH
Hanoi
5D4N Hanoi / Halong Bay / Tam Coc / Van Phuc VVA-2
5D4N Hanoi / Halong Bay / Tam Coc VVB-2
5D4N Hanoi / Halong Bay (01 Night Free and Easy) VVB-3
5D4N Hanoi / Halong Bay (01 Night Free and Easy) VVC
5D4N Hanoi / Lao Cai / Sapa VHY
5D4N Hanoi / Halong Bay / Tam Coc + Overnight On Cruise VHR
5D4N Hanoi / Lao Cai / Sapa (Winter Season in Vietnam) VHZ
5D4N Hanoi / Halong Bay / Tam Coc (Stay 2 Night Halong Bay) VVH-2
Ho Chi Minh City
5D4N Ho Chi Minh City / Cu  Chi / Vung Tau / My Tho ~ amended 06/06/16 VMK
4D3N Ho Chi Minh City / Cu Chi Tunnel / My Tho (Gourmet Tour) VMM
5D4N Ho Chi Minh / Mui Ne / Dalat Tour VMR
6D5N Ho Chi Minh City / Cu Chi / Hanoi / Halong VMJ-2
5D4N Ho Chi Minh City / Cu Chi / Vung Tau ( 1 Day Free and Easy) VMS